मुख्य स्हे स्किप लाउ

नेपाल COVID-19 आत्म-मूल्यांकन

ह्राङ्दा कोरोनाभाइरस से स्याप्पा वा ह्राङ्से थुर्बा वा ह्रङ्ला ङाम्ला खल्दमन त मुबा मुसम, ह्रङ्नी त थप जानकारी तेन भाईरस से थुर्ब आथुर्ब ठेगान लबारी चु "ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ" स्हे प्रयोग लाउ।

लोङ्तोबा ताम काते
ह्राङ्ता सा ढुइबा-पुइबा आखाम्बा ओम अर्कोन लोङ्बा ताम कते तब मुसम ह्राङ्नी से १११५ नम्बर टि ताम पाङ्सी श्युगो तर ह्राङ्नोन चा अस्पातल आफेप्को, ङ्हाच्चा ङाम्ला स्हेबा म्ही(स्वास्थ्यकर्मी) त फोन लसी ताम पाङगो। ह्राङ्ता ताबा ताम तेन् ह्राङ चुभन्दा ङ्हाच्छ खालङ खालङ फेप्बा थे पाङ्सिगो।

चु ताम डाक्टर(चिकित्सा) सल्लाह पिन्बरी बिसी लाबा आहिन। ह्राङ्ला मेडिकल ताम कते ङोइतोसम डाक्टर(स्वास्थ्यकर्मी) तेन् ङोइसिगो।

ओन्टारियो सरकारबाट अनुकूलित र धेरै धन्यवाद

COVID-19 ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ

फिर्ता

ह्राङ्नी ता धिरी पाङ्बा ताम कते ताबा मुला ?

 • सा ढुइबारी-पुइबरी आँखाम्बा (ताम घि पाङ्मा सा ढुइबा-पुइबा त बाङ लाटोबा)
 • भे(स)लसी कु-तिङ शुगबा
 • रेबरी-रब्बरी ल्हामन गाह्रो ताबा
 • अल्मल ताबा
 • बिहोस ताबा

COVID-19 ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ

ङ्हाच्छ ङोइबा तम्री दोसिगो

ह्राङ्दा धिरी पाङ्बा ताम कते मध्ये घि वा घि से ल्हामा ताम कते ताबा मुला ?

 • छावा
 • छार ब्युङ्बा
 • सा ढुइबा-पुइबा रि आखाम्खम ताबा(सा ढुइबा-पुइबा ता भाङ्लतोबा १० सेकेन्ड भन्दा ल्हामा सा रोकब लाआखम्बा)

COVID-19 ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ

ङ्हाच्छ ङोइबा तम्री दोसिगो

ह्राङ्दा धिरी पाङ्बा ताम कते मध्ये घि वा घि से ल्हामा ताम कते ताबाइगेन मुला ?

 • स्या शुगाबा
 • ब्लाब्बा म्हान्बा
 • थोबो शुगाबा
 • ओल्गोङ शुगाबा
 • छ्याम्बा(भ्युङ्बा)

जातुगु जा-जामे काते त फरक ताम कते ताखम्ला(उदाहरण त भ्लेबा, चाबरी सेम आलाबा)।

COVID-19 ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ

ङ्हाच्छ ङोइबा तम्री दोसिगो

ह्राङ निबा १४ दिन टि नेपाल रङगा(बाहिर) फेब्बा मुभा?

COVID-19 ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ

ङ्हाच्छ ङोइबा तम्री दोसिगो

ह्राङ्तेन तिन्हङगर थुर्बा(सम्पर्क) म्हिकते खल्दै COVID-19 मुला ? (उदाहरण त लागिरी धिम वा घे लाबा ग्लारी)?

COVID-19 ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ

ङ्हाच्छ ङोइबा तम्री दोसिगो

ह्राङ्तेन सा(श्वासप्रश्वास) तामश्ये (उदाहरण ला लागिरी छावा, भ्युङ्बा वा सा ढुइबा-पुइबा रि आँखाम्खम ताबा) म्ही थे चा भर्खर रङगा ह्युल(बिदेश) निबा मुबा तेन् ङाम्री थुर्बा(सम्पर्क) शिबा मुला?

COVID-19 ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ

ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ ग्याम थोन्बा ताम

ह्राङ्से १११५ नम्बर टि ताम पाङ्सी ङाम्ला आपतधुइरी अड्डा (emergency depart) रि फेप्शिगो।

ओन्टारियो सरकारबाट अनुकूलित र धेरै धन्यवाद

COVID-19 ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ

ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ ग्याम थोन्बा ताम

ह्राङ्से फोन टि COVID-19 ला क्लिनिकल घ्युइ म्हैशिगो।

कुनै एक बाट सम्पर्क गर्नुहोस्:

 • ह्राङ्से फोन टि COVID-19 ला क्लिनिकल घ्युइ म्हैशिगो। ह्राङ्ला ङाच्छ च्याबा कते-प्राथमिक हेरचाह प्रदायक(उदाहरण त लागिरी म्हेमे-धिम ला डाक्टर )भर्च्युअल घ्युइ (vertual assesment) त लागिरी
 • नेपाल सरकार ला हट लाइन १११५ वा चु नम्बर टि नर्स तेन् ताम पाङ्बारी कल लाशिगो

ह्राङ्से तिला लातोला:

 • ल्हामन जरुरी घे वा जरुरी ह्रुप ततोसम चे धिम ख्लागो ओम खम्देबा फोन वा अनलाइन सेवा कते प्रयोग लाशिगो वा ह्रो, धिम्ला म्ही र टोल ला म्ही कते ला ह्रो किण्घो। ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइनयाँ विन्डोमा खुल्छ (Self isolation)बारेरी ल्हामा सेशिगो।

ल्हामन ह्राङ्बा COVID-19 ला आखाम्बा कते ता जाजाकर ताम(लक्षण) चे म्राङ्ला। गोर्गी डाक्टर से चे ह्राङ्दा पाङ खम्ला ह्राङ्दा थप हेरचाह वा ह्राङ्ल ब्यक्तिगत जाँजब लातोबा कि आतोबा बिसी। थेन्दा पाङ्शिगो कि ह्राङ्से चु ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ प्रयोग लाजी।

ह्राङला न्होङसी गेन निबा ल्ह्युइ ताम काते छोर्छाम, ह्राङ्से ह्राङ्ला ङाम्ला आपतधुइ बिभाग त सम्पर्क लाशिगो। ह्राङ थेरी फेब्बा भन्दा ङाच्छा कल लासी ह्राङ्से "ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ" शे प्रयोग लाजी।

कल कते
नेपाल सरकार ला COVID-19 हटलाइन नम्बर टि ल्हामन कल कते खाला, ओराङतसी ह्राङ्से भ्रन तो खम्ला। ह्राङ्ला सम्पर्क चाँडो भन्दा चाँडो ताला भ्रान् शिगो।

ओन्टारियो सरकारबाट अनुकूलित र धेरै धन्यवाद

COVID-19 ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ

ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ ग्याम थोन्बा ताम

ह्राङता COVID-19 से आस्याप्पा वा आथुर्बा रि खाम्ला तसै ह्राङ लक्षण घिसुत्तै आताते धोना "ह्राङ याघर्गी”(Self-isolate) ताशिगो (श्युगो)|

ह्राङ्से तिला लातोला:

 • ल्हामन जरुरी घे वा जरुरी ह्रुप ततोसम चे धिम ख्लागो ओम खम्देबा फोन वा अनलाइन सेवा कते प्रयोग लाशिगो वा ह्रो, धिम्ला म्ही र टोल ला म्ही कते ला ह्रो किण्घो।नयाँ विन्डोमा खुल्छ (self-isolating).
 • स्हे(लक्षण) कते चुबा ह्रान्दे होस लाशिगो ओम ह्राङ्ला ल्ह्युइ(स्वास्थ्य) ला ख्याल लाशिगो ह्राङ्सेन च्याबा ताम ल्हामन लाशिगो। छार झ्याल (window) टि ठुवाङ्ला self-monitoring.
 • ह्राङला न्होङसी गेन निबा ल्ह्युइ ताम काते छोर्छाम, ह्राङ्से ह्राङ्ला ङाम्ला आपतधुइ बिभाग(emergency) त सम्पर्क लाशिगो। ह्राङ थेरी फेब्बा भन्दा ङाच्छा कल लासी ह्राङ्से "ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ" शे प्रयोग लाजी।
कल कते
नेपाल सरकार ला COVID-19 हटलाइन नम्बर टि ल्हामन कल कते खाला, ओराङतसी ह्राङ्से भ्रन तो खम्ला। ह्राङ्ला सम्पर्क चाँडो भन्दा चाँडो ताला भ्रान् शिगो।

ओन्टारियो सरकारबाट अनुकूलित र धेरै धन्यवाद

COVID-19 ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ

ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ ग्याम थोन्बा ताम

COVID-19 ल्हेबा फैलब तब लोङ्बा च्याङना लाबारी सामाजिक थारेङ ला(Social distancing) अभ्यास लाशिगो।

ह्राङ्से तिला लातोला:

 • अत्यन्तै जरुरी काम अथवा जरुरी भेटघाटका लागि मात्रै घर छोड्नुहोस् र सम्भव भएसम्म फोन वा अनलाइन सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस अथवा साथी, परिवार र छिमेकीको मद्धत लिनुहोस्। आत्म अलग (Self isolation)बस्ने बारे थप जानकारी लिनुहोस्।नयाँ विन्डोमा खुल्छ self-isolating.
 • लक्षणहरू सुरु भयदेखी सजग हुनुहोस र आफ्नो स्वास्थ्यको अनुगमन गर्न जारी राख्नुहोस। आत्म अनुगमनको बारेमा अधिक जान्नुहोस्। छार झ्याल (window) टि ठुवाङ्ला आत्म अनुगमन(self-monitoring)।
 • यदि तपाईंलाई आफ्नो लक्षणहरू अथवा स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको अनुभव हुन थाल्यो भने कृपया स्थानीय आपतकालीन विभागलाई (Emergency) संपर्क गर्नुहोस्। जानु अघि कल गर्नुहोस् र बताउनुहोस् कि तपाईंले यो आत्म-मूल्यांकन उपकरण प्रयोग गर्नुभयो।
कल कते
नेपाल सरकार ला COVID-19 हटलाइन नम्बर टि ल्हामन कल कते खाला, ओराङतसी ह्राङ्से भ्रन तो खम्ला। ह्राङ्ला सम्पर्क चाँडो भन्दा चाँडो ताला भ्रान् शिगो।

ओन्टारियो सरकारबाट अनुकूलित र धेरै धन्यवाद।

COVID-19 ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ

ह्राङ यागर्घी टिबा घ्युइ ग्याम थोन्बा ताम

तपाईं COVID-19 बाट संक्रमित नहुन सक्छ, तर तपाईं लक्षण रहित नभएसम्म आत्म अलग (self-isolate) हुनुपर्दछ।

COVID-19 ल्हेबा फैलब तब लोङ्बा च्याङना लाबारीनयाँ विन्डोमा खुल्छ सामाजिक थारेङ ला(Social distancing) अभ्यास लाशिगो।

ह्राङ ता धिरी भ्रिबा ताम कते ढिग्ला बिसम ह्राङ यागर्गी छार झ्याल (window) टि ठुवाङ्ला आत्म अलग (Self isolation) शिगो। :

 • ह्राङला धिङ ७० ल्हो भन्दा ल्हामा मुसम
 • ह्राङ इम्मुनोकोम्प्रोमिसेद (immunocompromised) मुसम (उदाहरण ला लागिरी ह्राङ दा एचआईभी एडस (HIV AIDS) ह्राङ्बा आँखाम्बा कते मुसम, इम्मुनोसुप्प्रेसइोन (immunosuppression therapy) प्राप्त लाबाइगेन मुसम वा क्यान्सर ला मान लाबा मुसम वा पोबा(transplant) लाबा मुसम।
 • ह्राङ निबा १४ दिन न्हाङ रि अर्को ह्युल(बिदेश) फेप्सी धोगब मुसम।
 • ह्राङ सा ढुइबा-पुइबा समस्या ताबा म्ही तेन् सम्पर्क ताबा मुसम।
कल कते
नेपाल सरकार ला COVID-19 हटलाइन नम्बर टि ल्हामन कल कते खाला, ओराङतसी ह्राङ्से भ्रन तो खम्ला। ह्राङ्ला सम्पर्क चाँडो भन्दा चाँडो ताला भ्रान् शिगो।

ओन्टारियो सरकारबाट अनुकूलित र धेरै धन्यवाद